Recuperadora de Vidrio de Barcelona
Recuperadora de Vidrio de Barcelona

Recuperadora de Vidre de Barcelona, S.A.

Recuperadora de Vidrio de Barcelona, S.A.

Revibasa Glass Recycling Barcelona, S.A.

Récupération de verre de Barcelone, S.A.

Planta de tractament de residus de vidre

Planta de tratamiento de residuos de vidrio

Glass Waste Recycling Plant

Station de traitement des déchets de verre

+34 93 772 18 09 info@revibasa.com

RECICLAJE

Els envasos de vidre són la joia dels envasos.

Degut a les seves característiques de transparència i estanquitat, el vidre és un excel·lent recipient de líquids i aliments.

Utilitzat des de l'antiguitat per a adorns i joieria o en petits recipients per a elixirs i perfumeria, va ser considerat per les antigues civilitzacions com un regal dels déus.

En l'actualitat, el seu reciclatge és fonamental per a la indústria del vidre. Al seu estalvi en matèries primeres com sorra, sosa, carbonats, cal sumar el menor consum d'energia que s'empra en utilitzar vidre reciclat. Aquest estalvi es tradueix en una menor emissió de contaminants i permet que ens ajustem millor al que s'aconsella en el protocol de Kyoto. Per aquestes raons els envasos de vidre s'han convertit en la joia dels envasos.

Los envases de vidrio son la joya de los envases.

Por sus características de transparencia y estanqueidad, el vidrio es un excelente recipiente de líquidos y alimentos.

Utilizado desde la antigüedad para adornos y joyería o en pequeños recipientes para elixires y perfumería, fue considerado por las antiguas civilizaciones como un regalo de los dioses.

En la actualidad, su reciclado es fundamental para la industria del vidrio. A su ahorro en materias primas como arena, sosa, carbonatos, hay que sumar el menor consumo de energía que se emplea al utilizar vidrio reciclado. Este ahorro se traduce en una menor emisión de contaminantes y permite ajustarnos mejor a lo que se aconseja en el protocolo de Kyoto. Por estas razones los envases de vidrio se han convertido en la joya de los envases.

Glass containers are the jewel of containers.

Glass is an excellent container for food and liquid due to its characteristics of transparency and sealing.

Glass was considered by ancient civilizations as a gift from the gods. It has been used since ancient times for ornaments and jewelry and for small containers for perfumes and elixirs.

Today the recycling of glass is crucial for the glass industry. Besides reducing the need for raw materials such as sand, soda and limestone, the energy consumption employed when using recycled glass is lower. These savings translate into lower emissions of pollutants and meet the conditions set forth in the Kyoto protocol. For these reasons glass containers have become the jewel of containers.

Les contenants de verre sont le joyau des contenants.

En raison de sa transparence et de ses propriétés d'étanchéité, le verre est un excellent contenant de liquides et d'aliments.

Utilisé depuis l'Antiquité pour la fabrication d'ornements et de bijoux ou dans de petits contenants pour les élixirs et la parfumerie, il était considéré par les anciennes civilisations comme un cadeau des dieux.

Actuellement, le recyclage est essentiel pour l'industrie du verre. Pour économiser sur les matières premières telles que le sable, la soude, les carbonates, vous devez ajouter la consommation d'énergie la plus basse utilisée lors de l'utilisation de verre recyclé. Cette économie se traduit par une réduction des émissions de polluants et nous permet de mieux nous adapter aux recommandations du protocole de Kyoto. Pour ces raisons, les récipients en verre sont devenus le joyau des récipients.


REVIBASA
Planta de tractament REVIBASA
Planta de tratamiento REVIBASA
REVIBASA Glass Treatment Plant
Station d'épuration REVIBASA

La tasca de REVIBASA en el cicle de l'reciclatge consisteix a sotmetre els residus de vidre a un procés de classificació i triturat. A través d'aquest procés s'obté el vidre triturat: petits fragments de vidre net que serveixen com a matèria primera.

La tarea de REVIBASA en el ciclo del reciclaje consiste en someter los residuos de vidrio a un proceso de clasificación y triturado. A través de este proceso se obtiene el calcín: pequeños fragmentos de vidrio limpio que sirven como materia prima.

The task of REVIBASA in recycling glass waste is the classification and trituration process. Through this process we obtain calcine: small clean glass fragments that serve as a raw material.

La tâche de REVIBASA dans le cycle consiste à soumettre le recyclage de déchets de verre à un procédé de classification et broyés. Grâce à ce processus calcin vous obtenu: de petits fragments de verre propre servant de matière première.

A REVIBASA, reciclem els vostres envasos de vidre.

En REVIBASA, reciclamos vuestros envases de vidrio.

In REVIBASA, we recycle your glass bottles

Dans REVIBASA, nous recyclons vos contenants de verre.

A REVIBASA tractem els residus dels envasos de vidre amb el saber fer, la delicadesa i la tecnologia necessàries per a generar un vidre reciclat i net amb el qual es pugui tornar a fer nous envasos. 

De la mateixa manera que l'au fènix reneix de les seves cendres, el vidre dels envasos utilitzats, després del seu reciclatge, torna al circuit del consum humà per tornar a ser utilitzat. Però el cicle no s'acaba aquí, ja que el vidre d'aquests nous envasos, després de complir la seva missió, tornarà a ser reciclat.

El vidre és un material que es pot reciclar infinitat de vegades sense perdre les seves característiques. Per poder reciclar-lo conservant les mateixes característiques, cal treure-li totes les impureses i contaminants que l'acompanyen en la seva presentació com a envàs.

Per aquest motiu, en el procés de reciclatge, els envasos de vidre són trossejats per poder separar les etiquetes de paper adherides, els taps de suro, plàstic, alumini i xapes de ferro que acompanyen l'envàs.

Altres contaminants que trobem en el reciclatge del vidre i que són aliens a la presentació del vidre com a envàs són les pedres, porcellanes i ceràmiques. Per separar aquests contaminants,  a REVIBASA utilitzem la més moderna tecnologia en màquines de visió per càmera i raigs infrarojos, capaços de detectar les impureses opaques del vidre i rebutjar-les.

En REVIBASA tratamos los residuos de los envases de vidrio con el conocimiento, la delicadeza y la tecnología necesarios para generar un vidrio reciclado y limpio con el que se pueda volver a hacer nuevos envases. 

Del mismo modo que el ave fénix renace de sus cenizas, el vidrio de los envases usados, tras su reciclaje, vuelve al circuito del consumo humano para volver a ser usado. Pero el ciclo no se acaba ahí, ya que el vidrio de estos nuevos envases, después de cumplir su misión, volverá a ser reciclado.

El vidrio es un material que se puede reciclar infinidad de veces sin perder sus características. Para poder reciclarlo conservando las mismas características, es necesario quitarle todas las impurezas y contaminantes que le acompañan en su presentación como envase.

Por este motivo, en el proceso de reciclado, los envases de vidrio son troceados para poder separar las etiquetas de papel adheridas, los tapones de corcho, plástico, aluminio y chapas de hierro que acompañan el envase.

Otros contaminantes que encontramos en el reciclado del vidrio y que son ajenos a la presentación del vidrio como envase son las piedras, porcelanas y cerámicas. Para separar estos contaminantes, en REVIBASA utilizamos la más moderna tecnología en máquinas de visión por cámara y rayos infrarrojos, capaces de detectar las impurezas opacas del vidrio y rechazarlas.

In REVIBASA we treat glass waste with the know-how, delicacy and technology needed to generate a recycled clean glass which can be reused to make new bottles.

ust as the phoenix is reborn from its ashes, the glass of used bottles, after being recycled, returns to the human consumption circuit to be used again. But the cycle does not end there, because the glass of these new bottles, after completing its mission, will be recycled again.

Glass is a material that can be recycled endlessly without losing its characteristics. To preserve its characteristics all impurities and contaminants that accompany it in its presentation and packaging must be removed.

Therefore in the recycling process glass bottles are broken into small pieces in order to separate the labels, cork, plastic, aluminum and iron sheets from the bottle.

Other contaminants found when recycling glass that are not part of the packaging are stones, porcelain and ceramics. To remove them REVIBASA employs the most advanced technology including the use of cameras and infrared rays capable of detecting and discarding opaque impurities.

Dans REVIBASA, nous traitons les déchets de récipients en verre avec la connaissance, la délicatesse et la technologie nécessaire pour générer un verre recyclé et propre à partir duquel de nouveaux récipients peuvent être fabriqués.

De la même manière que le phénix renaît de ses cendres, le verre des conteneurs usagés, après son recyclage, retourne dans le circuit de la consommation humaine pour être réutilisé. Mais le cycle ne s'arrête pas là, car le verre de ces nouveaux conteneurs, après avoir rempli sa mission, sera à nouveau recyclé.

Le verre est un matériau qui peut être recyclé plusieurs fois sans perdre ses caractéristiques. Pour pouvoir le recycler tout en conservant les mêmes caractéristiques, il est nécessaire d'éliminer toutes les impuretés et les contaminants qui l'accompagnent dans sa présentation en conteneur.

Pour cette raison, dans le processus de recyclage, les récipients en verre sont découpés afin de pouvoir séparer les étiquettes en papier attachées, les feuilles de liège, de plastique, d’aluminium et de fer qui accompagnent le récipient.

Les pierres, la porcelaine et la céramique sont d'autres contaminants présents dans le recyclage du verre et étrangers à la présentation du verre en tant que conteneur. Pour séparer ces polluants, REVIBASA utilise la technologie la plus moderne dans les appareils de vision par caméra et les rayons infrarouges, capable de détecter et de rejeter les impuretés opaques dans le verre.


Recuperadora de Vidre SA té implantat un sistema de gestió de qualitat i mediambiental per excel·lència, desenvolupat i mantingut a el dia per tots els nivells de l'organització, i compta amb el total compromís i suport de la Direcció, qui estableix, desenvolupa i aplica a base a la següent Política de Qualitat i Medi Ambient .

Recuperadora de Vidrio SA tiene implantado un sistema de gestión de calidad y medioambiental por excelencia, desarrollado y mantenido al día por todos los niveles de la organización, y cuenta con el total compromiso y apoyo de la Dirección, quien establece, desarrolla y aplica en base a la siguiente Política de Calidad y Medioambiente.

Recuperadora de Vidrio SA has implemented a quality and environmental management system for excellence, developed and kept up to date by all levels of the organization, and has the full commitment and support of the Management, who establishes, develops and applies based on to the following Quality and Environment Policy.

Recuperadora de Vidrio SA a mis en place un système de gestion de la qualité et de l'environnement par excellence, développé et mis à jour par tous les niveaux de l'organisation, et a le plein engagement et le soutien de la Direction, qui établit, développe et applique sur la base de ce qui suit Politique Qualité et Environnement .