Recuperadora de Vidrio de Barcelona
Recuperadora de Vidrio de Barcelona

Recuperadora de Vidre de Barcelona, S.A.

Recuperadora de Vidrio de Barcelona, S.A.

Revibasa Glass Recycling Barcelona, S.A.

Récupération de verre de Barcelone, S.A.

Planta de tractament de residus de vidre

Planta de tratamiento de residuos de vidrio

Glass Waste Recycling Plant

Station de traitement des déchets de verre

+34 93 772 18 09 info@revibasa.com

Cookies

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

Aquesta política de galetes té per finalitat informar de manera clara i precisa sobre les galetes que s’utilitzen a la nostra web.

QUÈ SÓN LES COOKIES?

Les cookies i altres tecnologies similars com ara local shared objects, flash cookies o píxels, són eines emprades pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants, així com per oferir un funcionament correcte del lloc

COOKIES UTILITZADES EN AQUEST LLOC WEB

En aquest lloc web únicament s’utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que hi existeixen) i les necessàries per a la prestació de serveis expressamet sol·licitats per l’usuari. Tampoc no s’utilitzen cookies per demanar dades de caràcter personal de les persones interessades sense el seu coneixement o cedir-les a tercers.
El portal del qual és titular RECUPERADORA DE VIDRE DE BARCELONA SA podria contenir enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privadesa dels quals són alienes a la de RECUPERADORA DE VIDRE DE BARCELONA SA. En accedir a aquests llocs web la persona interessada pot decidir si accepta les seves polítiques de privadesa i de cookies.

INFORMACIÓN SOBRE COOKIES

Esta política de cookies tiene por finalidad informar de manera clara y precisa sobre las cookies que se utilizan en nuestra web.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Las cookies y otras tecnologías similares tales como local shared objects, flash cookies o píxeles, son herramientas empleadas por los servidores Web para almacenar y recuperar información acerca de sus visitantes, así como para ofrecer un correcto funcionamiento del sitio

COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB

En este sitio web únicamente se utilizan cookies propias, de sesión, con finalidad técnica (aquellas que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la utilización de las diferentes opciones y servicios que en ella existen) y las necesarias para la prestación de servicios expresamete solicitados por el usuario. Tampoco se utilizan cookies para recabar datos de carácter personal de las persona interesada sin su conocimiento o cederlas a terceros.
El portal del que es titular RECUPERADORA DE VIDRIO DE BARCELONA SA podría contener enlaces a sitios web de terceros, cuyas políticas de privacidad son ajenas a la de RECUPERADORA DE VIDRIO DE BARCELONA SA. Al acceder a tales sitios web la persona interesada puede decidir si acepta sus políticas de privacidad y de cookies.

INFORMATION ABOUT COOKIES

This cookie policy is intended to provide clear and precise information about the cookies used on our website.

WHAT ARE COOKIES?

Cookies and other similar technologies such as local shared objects, flash cookies or pixels, are tools used by Web servers to store and retrieve information about their visitors, as well as to offer a correct functioning of the site.

COOKIES USED ON THIS WEBSITE

This website only uses its own cookies, session cookies, for technical purposes (those that allow the user to navigate through the website and use the different options and services that exist on it) and those necessary for the provision of services expressly requested by the user. Nor are cookies used to collect personal data from the interested person without their knowledge or transfer them to third parties.
The portal owned by RECUPERADORA DE VIDRIO DE BARCELONA SA may contain links to third-party websites, whose privacy policies are unrelated to those of RECUPERADORA DE VIDRIO DE BARCELONA SA. By accessing such websites, the person concerned can decide whether to accept their privacy and cookie policies.

INFORMATIONS SUR LES COOKIES

Cette politique de cookies vise à fournir des informations claires et précises sur les cookies utilisés sur notre site Web.

QU’EST-CE QUE LES COOKIES ?

Les cookies et autres technologies similaires telles que les objets partagés locaux, les cookies flash ou les pixels, sont des outils utilisés par les serveurs Web pour stocker et récupérer des informations sur leurs visiteurs, ainsi que pour offrir un fonctionnement correct du site.

COOKIES UTILISÉS SUR CE SITE WEB

Ce site Web utilise uniquement ses propres cookies, les cookies de session, à des fins techniques (ceux qui permettent à l’utilisateur de naviguer sur le site Web et d’utiliser les différentes options et services qui y existent) et ceux nécessaires à la fourniture des services expressément demandés par l’utilisateur. . Les cookies ne sont pas non plus utilisés pour collecter des données personnelles de la personne intéressée à son insu ou pour les transférer à des tiers.
Le portail appartenant à RECUPERADORA DE VIDRIO DE BARCELONA SA peut contenir des liens vers des sites Web de tiers, dont les politiques de confidentialité ne sont pas liées à celles de RECUPERADORA DE VIDRIO DE BARCELONA SA. En accédant à ces sites Web, la personne concernée peut décider d’accepter ou non leurs politiques de confidentialité et de cookies.